1. DEFINICJE
  1. Następujące pojęcia pisane w treści niniejszego Regulaminu wielką literą mają znaczenie przypisane im poniżej:
   1. Administrator” oznacza SPS Handel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 194 lok. 91, 02 – 390 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000816777, NIP 5262171952.
   2. Informacja handlowa” oznacza informację handlowa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
   3. Newsletter” – wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca Informację handlową i inne informacje dotyczące działalności Administratora
   4. Regulamin” oznacza niniejszy regulamin Serwisu.
   5. Serwis” oznacza serwis internetowy prowadzony przez Administratora dostępny pod adresem: www.prim-market.pl za pośrednictwem którego Administrator Świadczy Usługi na rzecz Użytkowników, a także prowadzi inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym, reklamowym.
   6. Usługi” oznacza usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Serwisu do których należą w szczególności tworzenie spersonalizowanej oferty dla Użytkownika dostosowanej do jego preferencji zakupowych, umożliwienie bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Serwisu oraz otrzymywanie Newslettera zawierającego informacje marketingowe, a w szczególności Informacje handlowe o produktach Administratora i jego kontrahentów.
   7. Użytkownik” oznacza każdą osobę korzystającą z Serwisu.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator może świadczyć Usługi oraz prowadzić inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.
  2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora związane z korzystaniem z Serwisu, w tym w szczególności zasady świadczenia Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień przy korzystaniu z Serwisu.
  4. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawartej pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, której przedmiotem jest Świadczenie Usług.
  5. Regulamin jest udostępniony w Serwisie w formie umożliwiającej jego pozyskiwanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią Regulaminu.
  6. Właścicielem i podmiotem zarządzającym Serwisem jest Administrator.
 3. NEWSLETTER
  1. Zamówienie usługi Newsletter następuje po podaniu adresu poczty elektronicznej oraz imienia w formularzu Newslettera i naciśnięciu przycisku „Zapisz Mnie”.
  2. Warunkiem świadczenia usługi Newsletter jest akceptacja Regulaminu oraz potwierdzenie przez Użytkownika zamówienia tej usługi poprzez kliknięcie w odwołanie zawarte w wiadomości wysłanej przez Administratora na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.  
 4. WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Do korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądania jej zasobów (dowolna przeglądarka internetowa), do których należą w szczególności:
   1. [Komputer PC z procesorem [1.5GHz/2.5GHz];
   2. MS Windows XP SP3, Vista SP1 (bez wersji Home Basic), Windows 7 (bez wersji Home Basic);
   3. [1GB/5GB] wolnego miejsca na dysku twardym;
   4. RAM XP [512MB/1GB], Vista, Windows 7 [1GB/2GB];
   5. Rozdzielczość ekranu [1024×768/1280×1024];
   6. Mysz;
   7. Klawiatura;
   8. MS Internet Explorer 8.0 lub Firefox 3.0.]
 5. REKLAMACJE
  1. Użytkownik może złożyć reklamację w sprawach związanych ze świadczeniem Usług.
  2. Reklamacje składane są w drodze wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na następujący adres Administratora: newsletter@prim-market.pl.
  3. Reklamacja Użytkownika powinna zawierać: imię i adres poczty elektronicznej, oznaczenie Usługi, której reklamacja dotyczy, opis nieprawidłowości będących przyczyną reklamacji oraz datę wykrycia nieprawidłowości.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. Administrator powiadomi Użytkownika o uwzględnieniu albo odmowie uwzględnienia reklamacji pocztą elektroniczną na adres wskazany podczas rejestracji do Newslettera. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin 30 dni może zostać wydłużony według uznania Administratora, jednak nie więcej niż o 14 dni.
 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Administrator chroni prywatność Użytkowników zachowując wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także cele i zasady wykorzystywania w Serwisie plików cookies określa Polityka Prywatności stanowiąca integralną część Regulaminu.
  2. Administratorem danych osobowych jest SPS Handel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 194 lok. 91, 02 – 390 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000816777, NIP 5262171952.
  3. Administrator może gromadzić adresy IP (numery interfejsu sieciowego) Użytkowników, które są zapisywane w logach systemowych Serwisu. Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z pracą serwerów, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a także w celach statystycznych (anonimowo).
  4. Administrator przesyła Użytkownikowi Newsletter wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na otrzymywanie takich informacji.
  5. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, SPS Handel Sp. z o.o., ul. Targowa 34, 07 – 410 Ostrołęka, adres e-mail: inspektor@spshandel.pl
 7. ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Treści zamieszczone przez Administratora w Serwisie oraz przesyłane za pośrednictwem Newslettera, w tym w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot chronionych praw Administratora lub innych osób. Jakiekolwiek korzystanie z nich, w tym w szczególności kopiowanie lub rozpowszechnianie, wymaga uprzedniej zgody Administratora lub innego podmiotu uprawnionego.
  2. Serwis może być okresowo niedostępny w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych lub aktualizacyjnych. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej pracy Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Serwisu.
  3. Użytkownik powinien we własnym zakresie zapewnić bezpieczeństwo własnych urządzeń, wykorzystywanych do korzystania z Serwisu, w tym korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz rozwiązań typu firewall. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka związane z korzystaniem przez Użytkownika z sieci Internet, w tym w szczególności za działanie niechcianego lub złośliwego oprogramowania, w tym wirusów, programów szpiegujących oraz inne sposoby możliwego naruszania bezpieczeństwa oprogramowania, danych lub urządzeń Użytkownika.
  4. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które miałyby na celu umyślne zakłócenie pracy lub naruszenie bezpieczeństwa Serwisu.
 8. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY
  1. Rozwiązanie umowy może nastąpić w szczególności:
   1. na żądanie Użytkownika w każdym czasie; lub
   2. z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
  2. W razie rozwiązania Umowy, Administrator zaprzestanie wysyłania Newslettera a dane Użytkownika zostaną usunięte.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Serwisu lub do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Administrator poinformuje Użytkowników o zmianach Regulaminu poprzez podanie wiadomości o zmianie Regulaminu na stronie głównej Serwisu na okres [14] kolejnych dni kalendarzowych.
  2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie głównej Serwisu.
  3. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej newsletter@prim-market.pl
  4. Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu